الکتروموتور ها از منظر جریان مصرفی

الکتروموتور جریان مستقیم یا DC الکتروموتور جریان متناوب یا AC   الکتروموتور جریان مستقیم DC دارای آرمیچری از آهن ربای الکتریکی است . یک سوییچ گردشی بنام کموتاتور جهت جریان الکتریکی

ادامه مطلب »